Kennisbank OR Training op maat.jpg

Kennisbank voor ondernemingsraden

Op deze pagina vind je snel en gemakkelijk antwoord op jouw OR-vragen. Verder houden we je op de hoogte met actuele wet- en regelgeving, zodat jij weet wat je te doen staat in de OR.

Vanzelfsprekend komt veel van deze informatie terug in de OR Trainingen, OR Cursussen of het OR Advies dat wij bieden.

Meest gestelde vragen over Ondernemingsraden (OR)

De or praat mee over het organisatie- en personeelsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan reorganisaties, grote investeringen, (ver-)bouw of opdrachten aan externe deskundigen. Ook zet de or zich in voor voldoende werkoverleg, goede arbeidsomstandigheden, naleving van de regels rond arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden, diversiteit in het aannamebeleid en gelijke behandeling en beloning van werkenden.

Minstens twee keer per jaar bespreken de or en de ondernemer de algemene gang van zaken in de onderneming. De ondernemer vertelt welke belangrijke besluiten hij wil nemen en hoe hij de or betrekt bij de besluitvorming.

Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR recht op alle informatie die voor de uitvoering van zijn taak nodig is. De OR heeft adviesrecht voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten.

Medewerkers en vakbonden kunnen de kantonrechter vragen de werkgever te verplichten om binnen een bepaalde termijn een OR in te stellen. Het is ook mogelijk de bemiddeling van de bedrijfscommissie hiervoor in te roepen.

Voor bedrijven met vijftig medewerkers of meer, is een OR verplicht. De wet zegt dat dit ‘in de regel’ het geval moet zijn. Dat betekent dat er over het hele jaar genomen meestal meer dan vijftig mensen werken. Lees hier wie precies worden bedoeld als het over deze medewerkers gaat.

Ook kan een cao of arbeidsvoorwaardenregeling een OR verplicht stellen bij minder dan vijftig medewerkers.

Een ondernemer kan ook vrijwillig een OR instellen. Dit besluit moet hij schriftelijk meedelen aan de bedrijfscommissie. Het instellen van een vrijwillige OR is een exclusieve bevoegdheid van de ondernemer. Medewerkers kunnen dit dus niet afdwingen. Een vrijwillige OR heeft dezelfde bevoegdheden als een ‘gewone’ OR.

Organisaties tussen de 10 en 50 medewerkers kunnen een PVT (PersoneelsVerTegenwooriging) instellen.

De ondernemer moet de OR om instemming vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, functiebeoordelingen of ziekteverzuim.

De OR moet van de werkgever alle informatie krijgen die nodig is. De werkgever moet de OR bijvoorbeeld informatie geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en beleidsplannen. Minstens 1 keer per jaar moet de werkgever de OR schriftelijk informeren over de arbeidsvoorwaarden.

Ondernemingen en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Deze raad bestaat uit eigen 'in de organisatie werkende personen' die namens het personeel overleggen met directie of bestuur. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.

  1. Zoek collega's die ook een OR willen.
  2. Neem contact op met je werkgever. Vraag of de werkgever wil meewerken om een OR op te richten.
  3. Stel een voorbereidingscommissie in.
  4. Informeer het personeel over de komst van de OR.
  5. Organiseer verkiezingen voor het keizen van de OR-leden.

De WOR geeft geen exact aantal uren voor het OR-werk. Maar wel een minimumaantal uren. Artikel 18 van de WOR legt vast dat OR-leden minimaal 60 uur per jaar mogen besteden aan werkzaamheden voor de ondernemingsraad. Dit is exclusief vergadertijd en scholingsdagen en geldt voor alle OR- en commissieleden.

Eigen situatie
Verschillende factoren zijn van invloed op hoeveel uren uw OR daadwerkelijk nodig heeft om het werk goed uit te voeren:

of er een ambtelijk secretaris is aangesteld die veel werkzaamheden van de OR overneemt;
of er veel/weinig advies- en instemmingsaanvragen zijn;
hoe groot de OR is; welke rol het OR-lid heeft. Meestal hebben de voorzitter en secretaris meer uur dan reguliere leden.

Scholing
Naast het reguliere OR-werk heeft u ook recht op een minimum aantal scholingsdagen per jaar:


een OR-lid dat niet lid is van een commissie heeft recht op vijf dagen per jaar;

een commissielid heeft recht op minimaal drie dagen per jaar;
een OR-lid dat tevens in een commissie zit, heeft recht op acht dagen per jaar.

Het is belangrijk de scholingsdagen verstandig in te zetten. Wij denken graag met u mee hoe uw OR het maximale uit haar scholing haalt. 

De voorzitter bewaakt als manager de voortgang en spreekt mensen aan op hun resultaten en houdt de doelen in de gaten. Van de voorzitter van een OR wordt verwacht dat deze het groepsproces stimuleert en bewaakt. De voorzitter moet in staat zijn om per situatie indien nodig de leiderschapsstijl te kunnen aanpassen.

Dit is geregeld in artikel 6 van de WOR. Bij 50 tot 100 werknemers moet een ondernemingsraad 5 leden hebben. Bij 100 tot 200 werknemers moet een ondernemingsraad 7 leden hebben. Bij 200 tot 400 werknemers moet een ondernemingsraad 9 leden hebben. Bij 400 tot 600 werknemers moet een ondernemingsraad 11 leden hebben.

Hoe vaak vergaderen? In kleine bedrijven houdt de OR meestal eens in de 2 maanden een OR-vergadering en een overlegvergadering met de werkgever. In grotere bedrijven is het gebruikelijk om 1 keer per maand te vergaderen.

De ondernemingsleden worden verkozen. De uitslag van de verkiezingen bepaalt dus hoe de Ondernemingsraad is samengesteld. Afhankelijk van het reglement kan gekozen worden voor een personenstelsel of lijstenstelsel, vervolgens wordt bepaald of van kiesgroepen gebruik wordt gemaakt of niet, tot slot kan in het reglement geoormerkte zetels. Dit zijn “gereserveerde zetels” voor bepaalde groepen medewerkers, onderdelen of vestigingen. 

Meest gestelde vragen over WOR (Wet op Ondernemingsraden)

In de WOR staat nauwkeurig beschreven wat de bepalingen zijn als het gaat om de taken en bevoegdheden van de OR, overleg en verkiezingen van OR-leden. De OR heeft allerlei bevoegdheden; de belangrijkste bevoegdheden van de OR zijn adviesrecht en instemmingsrecht.

De WOR is in 1950 opgesteld, met als doel de gemeenschappelijke belangen tussen werkgever en werknemer te behartigen. De wet, die regelmatig wordt herzien, is gericht op de medezeggenschap binnen alle organisaties in Nederland.